Customer Lifetime Value (CLV): Jak spočítat a optimalizovat hodnotu zákazníka

Customer Lifetime Value (CLV): Jak spočítat a optimalizovat hodnotu zákazníka
Články a zajímavosti

V dnešní konkurenční době se stává zákaznická hodnota (CLV) pro mnoho společností kritickou metrikou. Porozumění CLV a jeho optimalizace mohou být rozhodujícími faktory pro dlouhodobý úspěch vaší firmy. CRM (Customer Relationship Management) systémy hrají v tomto procesu klíčovou roli. Tento článek vám poskytne podrobný pohled na to, jak vypočítat a optimalizovat CLV jako součást vaší marketingové strategie.

V dnešní konkurenční době se stává zákaznická hodnota (CLV) pro mnoho společností kritickou metrikou. Porozumění CLV a jeho optimalizace mohou být rozhodujícími faktory pro dlouhodobý úspěch vaší firmy. CRM (Customer Relationship Management) systémy hrají v tomto procesu klíčovou roli. Tento článek vám poskytne podrobný pohled na to, jak vypočítat a optimalizovat CLV jako součást vaší marketingové strategie.

 

Co je Customer Lifetime Value?

Customer Lifetime Value (CLV) je predikovaný výnos, který může zákazník přinést vaší firmě během celé doby, co je s vámi. Vyjadřuje, jakou hodnotu má pro vás zákazník, který se vrací a nakupuje opakovaně, tedy zákazník, se kterým máte vytvořený dlouhodobý vztah. Tato metrika je klíčovou součástí marketingových strategií, protože pomáhá podnikům pochopit, kolik mohou investovat do získání nových zákazníků a udržení těch stávajících.

Customer Lifetime Value marketing se opírá o výpočet a analýzu CLV, což je metrika, která hodnotí celkovou hodnotu příjmů a zisku, kterou zákazník generuje pro firmu během svého životního cyklu.

 

Jak vypočítat CLV?

Při větších podnikatelských plánech a v případě velkých firem je otázka kalkulace CLV obvykle svěřena expertům. Samotnou složitost postupu naznačuje na svých stránkách např. celosvětová síť finančního a jiného poradenství Deloitte. Je vhodné zmínit, že i přibližný výpočet CLV může poskytnout vaší společnosti cennou orientaci a upozornit na přínosy jeho implementace.

Jak na jednoduchý výpočet CLV, díky kterému zjistíme nižší hranici odhadu?

CLV = (obrat / množství klientů) × 3*
* Klienti setrvají ve spolupráci zhruba 3 roky.

 

Customer Lifetime Value marketing

CLV je kritickým ukazatelem pro marketingové strategie každé firmy. Pokud jsou si firmy vědomé hodnoty, kterou zákazník přináší v průběhu svého životního cyklu, umožňuje jim to efektivně rozdělit své marketingové zdroje. Posléze se mohou zaměřit na strategie, které tuto hodnotu maximalizují. Customer Lifetime Value marketing se snaží zvyšovat hodnotu jednotlivých zákazníků prostřednictvím personalizovaných a cílených kampaní, které zvyšují spokojenost a loajalitu zákazníků.

→ Tip: Přečtěte si náš článek a zlepšete zákaznické služby pomocí metrik a reportingu.

Tento přístup může vést k vyšší účinnosti marketingových investic a dlouhodobějším a rentabilnějším vztahům se zákazníky. Proto je CLV nejen měřítkem současné hodnoty zákazníka, ale také strategickým nástrojem pro budování silných a trvalých vztahů. Výpočet Customer Lifetime Value může být provedený několika různými způsoby v závislosti na konkrétních informacích, které máte k dispozici:

1. Základní výpočet: Customer Lifetime Value model

Nejjednodušší způsob, jak vypočítat CLV, je násobení průměrné hodnoty nákupu, průměrné frekvence nákupu a průměrné délky zákaznického vztahu. Tento přístup je dobrý pro rychlý odhad, ale nemusí zahrnovat mnoho důležitých faktorů, jako jsou náklady na získání a udržení zákazníka.

Základní CLV = (tržby za rok * marže) / počet let, kdy u nás zákazník nakupuje

2. Historický Customer Lifetime Value model

Historický CLV model využívá data o chování zákazníků z minulosti k predikci budoucích výdajů. Tento přístup se často používá pro segmentaci zákazníků na základě minulých výdajů.

Historický CLV = průměrná hodnota nákupu × průměrná frekvence nákupu × průměrná délka zákaznického vztahu

3. Prediktivní Customer Lifetime Value model

Prediktivní CLV je nejsofistikovanější metodou a využívá pokročilé statistické analýzy a strojové učení k předpovědi budoucího chování zákazníků na základě historických dat. Tento přístup je nejvhodnější pro velké organizace, které mají k dispozici velké množství dat o zákaznících.

Prediktivní CLV = průměrná hodnota nákupu × průměrná frekvence nákupu × průměrná délka zákaznického vztahu × profitová marže

→ Tip: Přečtěte si náš článek o využití chatbotů na zákaznických linkách.

 

Chování zákazníků a tržní podmínky: Klíčové faktory pro CLV marketing

Přesný model výpočtu CLV může být pro vaše podnikání velmi specifický a může se vyvíjet v průběhu času s tím, jak se mění chování zákazníků a tržní podmínky. Měli byste ale pamatovat na to, že skutečná hodnota zákazníka pro vaše podnikání může být ovlivněna řadou dalších faktorů včetně:

 • nákladů na získání a udržení zákazníka,
 • pravděpodobnosti odchodu zákazníka,
 • růstu nebo poklesu tržeb zákazníka v průběhu času
 • a mnoha dalších.

1. Náklady na získání a udržení zákazníka

Výpočet CLV musí zohledňovat náklady, které firma vynakládá na získání a udržení zákazníka. To může zahrnovat marketingové investice, prodejní náklady, náklady na zákaznický servis a další. Vyšší náklady na získání nového zákazníka mohou snižovat CLV, zatímco nižší náklady na udržení stávajících zákazníků mohou přispět k jeho zvýšení.

2. Pravděpodobnost odchodu zákazníka

CLV musí zohledňovat pravděpodobnost odchodu zákazníka. Zákazníci mohou z různých důvodů ukončit svůj vztah s firmou, ať už kvůli konkurenčním nabídkám, neuspokojivému zákaznickému servisu nebo změně svých preferencí. Snížení míry odchodu zákazníků může mít pozitivní vliv na CLV.

3. Růst nebo pokles tržeb zákazníka v průběhu času

CLV musí zahrnovat predikci růstu nebo poklesu tržeb jednotlivých zákazníků během jejich životnosti. Zákazníci mohou mít postupem času tendenci nakupovat více, ale i méně. Například pokud se jejich loajalita zvyšuje a stávají se častějšími a většími zákazníky, jejich CLV se zvyšuje. Naopak pokud se jejich nákupní aktivita snižuje, může to mít na CLV negativní dopad.

4. Další faktory

Kromě výše uvedených faktorů existují i další proměnné, které mohou ovlivňovat CLV. Patří sem například změny v ekonomickém prostředí, konkurenční prostředí, změny trendů a preferencí zákazníků, technologický pokrok a mnoho dalšího.

Vzhledem k tomu, že je CLV dynamický ukazatel, je důležité pravidelně aktualizovat a přizpůsobovat Customer Lifetime Value modely výpočtu, aby se zohlednily změny v chování zákazníků a tržních podmínkách. Tato pružnost umožňuje firmám lépe porozumět a využít CLV jako strategický nástroj pro dlouhodobý úspěch.

 

Aktualizace CLV: Odhalení faktorů hodnoty zákaznického životního cyklu

Pravidelná aktualizace a přizpůsobování Customer Lifetime Value modelů tedy umožňuje firmě zachytit aktuální trendy a poskytuje jí náhled na to, jaké faktory ovlivňují hodnotu zákaznického životního cyklu. To firmě dovoluje přizpůsobit své marketingové strategie a aktivity tak, aby co nejlépe reagovala na potřeby a preference zákazníků a zajistila dlouhodobou loajalitu a vysokou hodnotu zákazníka.

 

Jak se vyhnout častým chybám při využívání CLV

Jak už jsme zmínili, hodnota zákazníka v průběhu jeho života je klíčovým ukazatelem, který může poskytnout hluboký vhled do budoucího výkonu firmy. Nicméně použití této metriky vyžaduje jemné vyvážení a opatrnost, aby se předešlo několika častým chybám, které mohou vést k neefektivnímu rozhodování a zbytečnému vynakládání zdrojů. Následující body se těmito chybami podrobněji zabývají a poskytují návod, jak se jim při využívání CLV marketingu ve vaší firmě vyhnout.

 • Nulová segmentace

Je skvělé zvýšit celkovou hodnotu životního cyklu zákazníka pro všechny vaše zákazníky, ale tato strategie není nejefektivnější. Vložení větších finančních prostředků do zákazníků s nízkým CLV prostřednictvím všeobecného marketingu není optimální přístup. Namísto toho se zaměřte na zákazníky s vysokým CLV. Ideální strategií je soustředit se na zvýšení CLV mezi těmito hodnotnými zákazníky, kteří pravděpodobně na základě dostupných dat utratí za vaše produkty a služby více.

 • Nesprávná segmentace

Nesprávná segmentace může vést k plýtvání cennými zdroji společnosti. Problémem může být nedostatečné využití dostupných dat. Správná segmentace by měla být podpořena relevantními a kvalitními daty. Pokud jsou používány zastaralé nebo neúplné informace, může dojít k nesprávné identifikaci hodnotných zákazníků nebo přeceňování jejich CLV. Dostatečná analýza a aktualizace dat jsou klíčové pro přesný výpočet CLV a úspěšnou segmentaci.

 • Cílení na nereálnou CLV

Cílení na nereálnou hodnotu životního cyklu zákazníka (CLV) může být riskantní a neefektivní strategií. Je důležité mít realistický pohled na potenciál hodnoty každého zákazníka. Přílišný důraz na nereálně vysoké CLV může vést k nesprávným rozhodnutím a investování výrazných zdrojů do skupiny zákazníků, kteří nemohou této hodnoty skutečně dosáhnout.

 

CRM systémy od Algotechu: Klíčový faktor pro zvýšení hodnoty zákazníka

Algotech je lídrem v oblasti dodávky komplexních telekomunikačních a informačních řešení. Stará se o bezpečnost firemních dat a zajišťuje cloudové a GDPR služby. Zabývá se vývojem, implementací a podporou systémů pro správu vztahů se zákazníky (CRM) a systémů pro podporu rozhodování. Tato řešení mohou hrát klíčovou roli při zvyšování hodnoty zákazníka v průběhu jeho životnosti (CLV)​. Zde jsou některé způsoby, jak mohou CRM systémy pomoci:

 • Centrální databáze: CRM systémy umožňují centralizované uložení veškerých informací o zákaznících, včetně jejich demografických údajů, nákupních historií, preferencí a interakcí. Tím se vytváří jediný zdroj pravdy o zákaznících, což umožňuje lepší sledování jejich potřeb a chování.
 • Segmentace zákazníků: CRM umožňuje podnikům segmentovat své zákazníky na základě různých kritérií, jako jsou věk, pohlaví, geografická poloha, nákupní historie a další. To pomáhá podnikům lépe porozumět jednotlivým segmentům zákaznické základny a poskytovat jim přizpůsobené produkty a služby. Personalizace pak zlepšuje zážitek zákazníka a zvyšuje pravděpodobnost úspěšného prodeje.
 • Prediktivní analýza: Některé pokročilé CRM systémy mohou využívat algoritmy umělé inteligence a strojového učení k předpovídání budoucího chování zákazníků na základě jejich minulého chování. To může pomoci podnikům předvídat, které produkty nebo služby by mohli jejich zákazníci chtít v budoucnosti, a podle toho přizpůsobit své marketingové kampaně a strategie.
 • Zlepšení zákaznického servisu: CRM systémy mohou také pomoci podnikům zlepšit zákaznický servis tím, že poskytnou zaměstnancům přístup ke kompletní historii interakcí se zákazníkem. To může pomoci zaměstnancům lépe reagovat na dotazy a stížnosti zákazníků a poskytnout jim konzistentní a personalizovaný servis.
 • Personalizace marketingových kampaní: CRM systémy poskytují informace o preferencích a chování zákazníků, což umožňuje personalizaci marketingových kampaní. Personalizace je klíčovým faktorem pro budování loajality zákazníků a pro prodloužení jejich životního cyklu. CRM systémy umožňují přesněji cílit a oslovovat zákazníky na základě jejich individuálních preferencí, což vede ke zvýšení prodeje a růstu CLV.

→ Tip: Jak na strategii pro rozvoj CRM systému?

Spojení CRM systémů a CLV tedy umožňuje firmám lépe porozumět potřebám zákazníků, personalizovat své marketingové aktivity, zvýšit loajalitu zákazníků a maximalizovat hodnotu zákaznického životního cyklu.

 

Výsledky a konkurenční výhoda: Synergie mezi CRM systémy a CLV

Spojení CRM systémů a Customer Lifetime Value modelů přináší firmám měřitelné výsledky a konkurenční výhodu. Tato spojitost jim umožňuje získat hlubší porozumění potřebám zákazníků, což je základ pro personalizaci marketingových strategií a zlepšení zákaznického servisu. Díky efektivnímu využití CRM systémů lze identifikovat vysoce hodnotné zákazníky, kteří přinášejí vyšší příjmy a mají potenciál k dlouhodobému vztahu s firmou. To v konečném důsledku vede ke zvýšení hodnoty zákaznického životního cyklu a k dlouhodobému úspěchu podnikání. Spojení mezi CRM systémy a CLV je tedy nejen reálné, ale také přináší firmám měřitelné výsledky a konkurenční výhody.

 

CRM systémy Algotechu: Klíčový krok k dosažení dlouhodobého úspěchu

V rámci nabídky našich služeb jsou k dispozici CRM systémy, které hrají klíčovou roli při zvyšování hodnoty zákazníka v průběhu jeho životnosti. Centrální databáze, segmentace zákazníků, prediktivní analýza, zlepšení zákaznického servisu a personalizace marketingových kampaní jsou jen některé způsoby, jak CRM systémy pomáhají.

Pokud hledáte spolehlivé a efektivní řešení pro správu vztahů se zákazníky a maximalizaci hodnoty zákaznického životního cyklu, obraťte se na nás a využijte naše komplexní CRM systémy. Získáte tak strategický nástroj, který vám pomůže budovat silné a trvalé vztahy se zákazníky a dosáhnout dlouhodobého úspěchu ve vašem podnikání.

Rozviňte naplno potenciál vašeho IT ještě dnes
Volbou "Odeslat" beru na vědomí zásady zpracování osobních údajů.
MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT

Podobné články

Najdeme řešení i pro vás
KONTAKT

Kontaktujte nás

Máte zájem o vyzkoušení našich služeb nebo konzultaci? Zanechte nám na sebe kontakt, ozveme se vám do 3 hodin.
- Ozveme se vám do 3 hodin
- Non-stop podpora v češtině i angličtině
- Předběžnou nabídku máte do týdne
- Garance dostupnosti dat 99,99 %
Zavolejte nám
Nechcete čekat na odpověď?
Zavolejte nám na číslo
+420 225 006 555
Volbou "Odeslat" beru na vědomí zásady zpracování osobních údajů.