89 % investorů bere ESG reporting v úvahu při zvažování investice

89 % investorů bere ESG reporting v úvahu při zvažování investice
Články a zajímavosti

V současné době se v byznyse stále častěji setkáváme s termínem ESG. Tento článek jsme sepsali s cílem přiblížit význam tohoto pojmu a jeho vlivu na řízení firmy. Rádi bychom vám poskytli jasné a správné informace o tom, co ESG reporting představuje a jaký má význam pro obchodní sféru.   

Co je to ESG reporting? 

Zkratka ESG (z anglického „Environmental, Social, and Governance“) odkazuje na nové legislativní požadavky v oblasti společenské odpovědnosti firem, správy a řízení podniků a ekologické udržitelnosti. Tyto tři kategorie slouží k definování „společensky odpovědných investorů“, tedy takových, kteří považují za důležité brát v úvahu své hodnoty a obavy, jako je ochrana životního prostředí, správa a řízení nebo komunitní zájmy. ESG umožňuje společnosti být transparentnější ohledně rizik a příležitostí, kterým čelí. 

Přechod k udržitelnému podnikání 

V současné době dochází k významnému posunu v přístupu k udržitelnosti a společenské odpovědnosti firem. Tento trend není pouze výsledkem rostoucího společenského tlaku, ale stává se také předmětem regulačních opatření. Firmy jsou nyní více než kdy jindy motivované k tomu, aby přijaly strategie v rámci ESG reportingu. 

Regulace ESG reportingu v EU 

V Evropské unii se očekává zavedení nové směrnice známé jako Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). Implementace proběhne ve 3. fázích v rozmezí let 2024–26. Tato směrnice má za cíl zvýšit transparentnost v oblasti udržitelnosti firem. Její implementace znamená, že velké společnosti budou muset provádět podrobný ESG reporting. Některé z požadavků směrnice budou mít ale přímý dopad i na menší dodavatele, od kterých budou reportující velké společnosti data z oblasti ESG vyžadovat. To zdůrazňuje důležitost ESG reportingu jako nezbytné součásti strategického plánování a rozhodování ve firmách všech velikostí. Má za cíl zajistit, aby byly firmy zodpovědnější a transparentnější ve vztahu k jejich dopadu na společnost a životní prostředí. 

Tip: V kontextu regulace ESG reportingu je vhodné zmínit vliv FinTech inovací, jako je otevřené bankovnictví. Tento trend, podrobněji popsaný v našem článku, ukazuje, jak digitální transformace v bankovnictví přispívá k transparentnosti a společenské odpovědnosti firem.

Rozdíl mezi NFRD a CSRD 

Dle Infoset.help spočívá základní rozdíl mezi směrnicemi NFRD (Non-Financial Reporting Directive) a CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) v rozsahu a podrobnosti požadovaných informací o udržitelnosti. 

NFRD, která byla zavedená v roce 2014, vyžadovala od některých velkých společností v EU zveřejňování nefinančních informací. Tato směrnice se vztahovala na veřejně významné subjekty s více než 500 zaměstnanci, včetně kótovaných společností, bank a pojišťoven. Požadavky NFRD se týkaly otázek životního prostředí, sociálních záležitostí, lidských práv a boje proti korupci.  

CSRD, která byla navržená v dubnu 2021 a publikovaná v Úředním věstníku Evropské unie 16. prosince 2022, je zamýšlená jako základní rozšíření NFRD, neboť zvyšuje požadavky na firemní zprávy o udržitelnosti. CSRD se vztahuje na všechny společnosti v EU, včetně těch, které nejsou kótované na burze. Nová směrnice zahrnuje všechny velké společnosti, které splňují alespoň dvě ze tří kritérií: více než 250 zaměstnanců, obrat více než 40 milionů eur a celková aktiva více než 20 milionů eur

Podle nové směrnice CSRD se od finančního roku 2028 rozšíří požadavky na udržitelnost také na společnosti mimo EU, pokud mají významnou obchodní činnost v rámci EU nebo jsou významnými dodavateli společností v EU.  

ESG reporting – řízení rizik a příležitostí 

ESG reporting se tak stává klíčovým nástrojem pro hodnocení toho, jak dobře společnosti řídí rizika a příležitosti spojené s udržitelností projektů. Vzhledem k nadcházejícím změnám bude ESG reporting hrát stále významnější roli v oblasti podnikového řízení. Firmy budou potřebovat nejen upravit své interní procesy a strategie, ale také zlepšit komunikaci a transparentnost vůči svým stakeholderům. Tento vývoj je důležitým krokem k vytvoření udržitelnějšího a odpovědného podnikatelského prostředí. 

Tip: Ačkoli jsou umělá inteligence a strojové učení ve společnostech využívané, jejich role v řízení rizik a příležitostí spojených s ESG jsou v současné době spíše omezené. Jak uvádíme v článku o technologických trendech, pokroky v AI a ML pomáhají firmám zlepšovat efektivitu a optimalizovat procesy. 

Příklad, jak může vypadat implementace Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) v praxi u výrobní společnosti v EU: Dejme tomu, že máte velkou výrobní společnost v Evropské unii, která se specializuje na výrobu elektronických komponent. Před implementací CSRD a souvisejícího reportování o udržitelnosti projektu jste se museli soustředit především na základní environmentální metriky, jako jsou celkové emise skleníkových plynů a spotřeba energie. Tento způsob reportování byl do značné míry dobrovolný a nebyl podrobně regulovaný. 

Nicméně po zavedení CSRD se situace zásadně změní. Společnost bude nyní povinná poskytovat mnohem detailnější a komplexní reporty, které pokryjí širší spektrum ESG faktorů. Jedná se o: 

 1. Environmentální aspekty: Kromě základních dat o emisích a spotřebě energie bude muset společnost poskytovat detailní informace o svém dopadu na biodiverzitu, vodní hospodářství a odpadový management. Bude také muset vykazovat pokrok v dosahování cílů týkajících se obnovitelných zdrojů energie a snížení uhlíkové stopy
 2. Sociální aspekty: Společnost bude muset reportovat o svých pracovních podmínkách, včetně dodržování lidských práv a pracovních standardů v celém svém dodavatelském řetězci. To zahrnuje informace o rovnosti pohlaví, diverzitě a začlenění, stejně jako o iniciativách pro rozvoj zaměstnanců a podporu místních komunit. 
 3. Governance (řízení): Zde bude po společnosti vyžadovaná transparentnost v oblastech, jako je firemní governance, etické postupy a strategie řízení rizik, včetně těch, které souvisejí s udržitelností. 

Tento detailní a holistický přístup k ESG reportingu bude podle CSRD vyžadovat nejen rozšíření interních systémů sběru dat a analýzy, ale také zlepšení komunikace a transparentnosti vůči investorům, zákazníkům a širší veřejnosti. Implementace CSRD tak přinese významné změny v tom, jak společnost přistupuje k udržitelnosti, a to nejen interně, ale i v jejích vnějších vztazích a reportingu. 

Rozbor tří pilířů ESG reportingu 

Tento rozbor přináší podrobný pohled na jednotlivá témata z oblasti životního prostředí (E), sociální oblasti (S) a oblasti řízení společnosti – governance (G), která jsou zásadní pro udržitelný rozvoj podnikání. V následujícím textu se zaměříme na to, jak tyto pilíře ovlivňují strategie firem a jak jsou integrované do jejich každodenního fungování.  

1) Životní prostředí (E) 

 • Mitigace změny klimatu: Zahrnuje aktivity jako zvyšování energetické účinnosti, využívání obnovitelných zdrojů energie (OZE) a snižování uhlíkové stopy. Firmy mohou implementovat technologie snižující emise skleníkových plynů nebo přecházet na zelené zdroje energie. 
 • Prevence a omezování znečištění: Snahy o snížení znečištění vzduchu, vody a půdy, včetně uplatnění technologií a postupů pro omezení emisí. 
 • Adaptace na změnu klimatu: Zabývá se přizpůsobováním firemních operací a infrastruktury změnám klimatu, jako jsou změny v umístění a konstrukci budov, optimalizace pozemků a procesů pro odolnost vůči klimatickým změnám. 
 • Biologická rozmanitost a ekosystémy: Podpora modro-zelené infrastruktury a přírodě blízkých opatření, která chrání a obnovují ekosystémy a napomáhají udržovat biodiverzitu. 
 • Přechod na oběhové hospodářství: Zahrnuje strategie pro minimalizaci odpadu, efektivnější využívání zdrojů a aplikaci cirkulárních řešení v podnikových procesech. 
 • Udržitelné využívání a ochrana vodních zdrojů: Efektivní nakládání s vodními zdroji, zvyšování účinnosti jejich využívání a ochrana modro-zelené infrastruktury. 

2) Sociální oblast (S) 

 • Vzdělávání a rozvoj dovedností zaměstnanců: Investice do odborné přípravy a rozvoje kariérních příležitostí zaměstnanců. 
 • Rovné příležitosti: Zajištění rovnosti příležitostí pro všechny, a to bez rozdílu pohlaví, a zaručení stejné odměny za stejnou práci. 
 • Podpora znevýhodněných skupin: Zaměření na integraci a podporu osob se zdravotním postižením apod. 
 • Pracovní podmínky a mzdy: Zajištění spravedlivých pracovních podmínek a adekvátních mezd. 
 • Work-life balance: Podpora vyváženého poměru pracovního a soukromého života zaměstnanců. 
 • Dodržování lidských práv a základních svobod: Respektování lidských práv a svobod v rámci podnikových operací. 
 • Sociální dialog a kolektivní vyjednávání: Zapojení pracovníků do rozhodovacích procesů a podpora otevřeného dialogu. 
 • Bezpečnost práce a ergonomie: Zajištění bezpečných a zdravých pracovních podmínek. 

3) Řízení společnosti (G) 

 • Role správních orgánů v oblasti udržitelnosti: Zaměření na to, jak správní, řídící a dozorčí orgány podniku podporují udržitelnost projektů. 
 • Mezinárodní standardy a normy: Dodržování relevantních mezinárodních standardů a norem v oblasti ESG. 
 • Politická angažovanost podniku: Snaha o odpovědnou politickou angažovanost a lobbistickou činnost s důrazem na větší transparentnost, i když je toto úsilí vnímané jako náročné a často diskutované. 
 • Dlouhodobá strategie rozvoje: Začlenění ESG témat do strategického plánování společnosti. 
 • Etika v podnikání a firemní kultura: Dodržování vysokých etických standardů a boj proti korupci a úplatkářství. 
 • Systémy vnitřní kontroly a řízení rizik: Efektivní systémy pro řízení interních rizik a kontrol. 
 • Audit a reporting: Transparentní a pravidelný audit a reporting v oblasti ESG. 
 • Řízení vztahů s obchodními partnery: Udržování kvalitních a udržitelných vztahů s obchodními partnery, včetně environmentálních a sociálních aspektů. 

Aktuální data a statistiky 

Zde je několik zajímavých statistik a dat týkajících se ESG indexu z roku dle ESG Investing Statistics, Data & Trends (2023)

 • Klimatické události by mohly do roku 2026 stát podniky 1,3 bilionu dolarů​​. 
 • Většina investorů (89 %) zvažuje ESG otázky při rozhodování o investicích, což naznačuje, že je ESG investování stále populárnější​​. 
 • Celosvětová aktiva ESG fondů dosáhla ke konci roku 2022 přibližně 2 miliardy dolarů, což představuje téměř 12% nárůst ve srovnání s předchozím rokem. Většina těchto aktiv se nachází v Evropě​​. 
 • 76 % spotřebitelů uvádí, že přestanou nakupovat u společností, které špatně zachází s životním prostředím, zaměstnanci nebo komunitou, ve které působí​​. 
 • 85 % správců aktiv považuje ESG za vysokou prioritu, ale 64 % vyjadřuje obavy z nedostatku transparentnosti a firemního zveřejňování v oblasti ESG aktivit​. 

ESG Reporting – Klíč k udržitelnému podnikání 

V tomto článku o ESG reportingu jsme se věnovali všem jeho aspektům od základních principů až po připravované regulace, které tento proces formují. Důležitost ESG indexu – environmentálních, sociálních a správních (governance) aspektů podnikání – je v současném obchodním prostředí nesporná. ESG reporting představuje nejen etický závazek, ale stává se i nezbytností pro transparentnost, regulaci a dlouhodobou udržitelnost podnikání

S Algotechem na cestě ke komplexnímu ESG reportingu 

Naše společnost Algotech – s rozsáhlými zkušenostmi v oblasti digitální transformace a automatizace procesů – může hrát klíčovou roli v podpoře firem při implementaci a zlepšení jejich ESG reportingu. Zavedení ESG reportingu může být i podnětem pro revizi interních systémů a jejich modernizaci. Moderní ERP systémy, které Algotech dodává obsahují ve svých datových modelech možnosti evidence dat pro ESG reporting. Ne vždy ale nově potřebná data pro ESG reporting zákazníci dnes uchovávají, ale pro ESG reporting je budou potřebovat. Proto je už dnes vhodný čas na analýzu ESG reportingu a případný upgrade podnikového ERP systému. 

S moderními podnikovými systémy, které Algotech dodává, mohou firmy efektivně sledovat a reportovat o svém environmentálním dopadu, sociálních praktikách a správních aktivitách. Kromě toho nabízíme nástroje a služby, které mohou pomoci firmám zlepšit interní procesy, což je zásadní pro dosažení cílů udržitelnosti. Kontaktujte nás a my vám rádi poskytneme konzultaci. 

Rozviňte naplno potenciál vašeho IT ještě dnes
Volbou "Odeslat" beru na vědomí zásady zpracování osobních údajů.
MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT

Podobné články

Najdeme řešení i pro vás
KONTAKT

Kontaktujte nás

Máte zájem o vyzkoušení našich služeb nebo konzultaci? Zanechte nám na sebe kontakt, ozveme se vám do 3 hodin.
- Ozveme se vám do 3 hodin
- Non-stop podpora v češtině i angličtině
- Předběžnou nabídku máte do týdne
- Garance dostupnosti dat 99,99 %
Zavolejte nám
Nechcete čekat na odpověď?
Zavolejte nám na číslo
+420 225 006 555
Volbou "Odeslat" beru na vědomí zásady zpracování osobních údajů.