Jak efektivně využít SWOT analýzu pro dosažení vašich podnikatelských cílů

Jak efektivně využít SWOT analýzu pro dosažení vašich podnikatelských cílů
Články a zajímavosti

Chcete porozumět silným a slabým stránkám vašeho podniku, identifikovat příležitosti pro růst a předvídat potenciální hrozby? SWOT analýza je univerzálním nástrojem, který vám v tom může pomoci. V našem podrobném článku se dozvíte, jak sestavit SWOT matici, jak efektivně shromažďovat a analyzovat data, a dokonce vám nabídneme konkrétní příklad SWOT analýzy. Zjistěte, jak tento nástroj efektivně využít pro zlepšení výkonnosti vašeho podnikání. 

Co je to SWOT analýza? 

Zkratka SWOT vychází z anglických termínů Strengths (silné stránky), Weaknesses (slabiny), Opportunities (příležitosti) a Threats (hrozby). Tento nástroj je jednou z nejuniverzálnějších analytických technik, které slouží k identifikaci a hodnocení různých aspektů, které mají vliv na vaši firmu nebo projekt. Koncept SWOT analýzy poprvé představil v roce 1960 Albert Humphrey a od té doby je hojně užívaný. 

 

Jak sestavit SWOT analýzu? 

Jak už zde zaznělo, SWOT analýza je univerzální metodou, která se běžně používá ke zmapování a zhodnocení vnějších a vnitřních faktorů ovlivňujících chod firmy. Ačkoli se může zdát jednoduchá, její správná implementace vyžaduje důkladnou přípravu a analýzu.  

Zpracování SWOT analýzy ale zahrnuje mnohem více než pouhé vytváření seznamů. Když se pustíte do vypracovávání prvního soupisu (například silných stránek), samotný proces myšlení a realizace výzkumu často vyvolá další asociace, které se mohou týkat seznamů slabostí, příležitostí či hrozeb. Chcete-li provést komplexní a přesnou SWOT analýzu firmy, musíte shromáždit a analyzovat data z různých zdrojů – od zákazníků a zaměstnanců až po konkurenty a odborníky v oboru. Ale jak to udělat efektivně?  

V této části se podíváme na konkrétní kroky, které byste měli podniknout při sestavování SWOT analýzy. Začít byste měli prvním a základním krokem: identifikací silných stránek vašeho podniku. 

 

1) Silné stránky podniku 

Prvním důležitým prvkem SWOT analýzy jsou vaše silné stránky. Ty definují přínosy vašeho podniku, které mohou hrát klíčovou roli při vytváření efektivní strategie. Rozpoznání těchto silných stránek umožňuje identifikovat oblasti, ve kterých máte konkurenční výhodu. Co sem například řadíme? 

 • Oblasti, ve kterých vaše firma exceluje.  
 • Vlastnosti, jež vás výrazně odlišují od konkurence.  
 • Interní zdroje, například kompetentní a zkušení pracovníci.  
 • Hmatatelná aktiva, jako je například duševní vlastnictví, finanční základna, proprietární technologie a další. 

Tato oblast může zahrnovat jak abstraktní prvky, například atributy spojené se značkou vaší organizace, tak i hmatatelnější věci, jako je unikátní prodejní nabídka konkrétní produktové řady apod.  

 

2) Slabé stránky podniku 

Jakmile máte jasno ohledně svých silných stránek, je vhodný moment se zaměřit slabá místa. Tím že se otevřeně podíváte na oblasti, ve kterých může být vaše firma méně výkonná, získáte cenný vhled do možností zlepšení. Identifikace a pochopení těchto slabých stránek poskytuje příležitost nejen pro růst, ale také pro strategické plánování, jak se vypořádat s výzvami a posílit celkovou konkurenceschopnost. O co se přesně jedná? 

 • Věci, které vaší firmě chybí. 
 • Věci, které konkurence dělá lépe než vy. 
 • Omezené zdroje (v oblasti financování, materiálů, lidských zdrojů nebo informací, které firma využívá). 
 • Nejasné USP (Unique Selling Point). 

Co stojí v cestě vašemu podnikání či projektu? Na vině mohou být organizační problémy, jako je nedostatek kvalifikovaných lidí, rozpočtová omezení apod. Tato část může zahrnovat i vaše slabé stránky ve vztahu k jiným společnostem nebo zmíněnou absenci jasně vymezeného USP na konkurenčně nasyceném trhu. 

Tip: Přečtěte si náš článek Marketingový mix 4P a 7P a jeho důležitost pro úspěch podniku

 

3) Příležitosti 

Dostáváme se k dalšímu důležitému aspektu, kterým jsou příležitosti. Pod tímto bodem se nacházejí situace, které mohou být pro váš podnik přínosné. 

 • Málo konkurentů ve vaší oblasti. 
 • Vznikající potřeby pro vaše produkty nebo služby. 
 • Tisk či mediální pokrytí vaší společnosti apod. 

Tyto faktory nabízejí šanci, jak růst a rozvíjet se v souladu s aktuálními potřebami trhu. Analyzováním příležitostí můžete identifikovat oblasti, ve kterých lze využít vaše zkušenosti. Stručně řečeno, tento prvek SWOT analýzy pokrývá vše, co můžete udělat pro zlepšení prodeje, růstu společnosti nebo prosazení poslání vaší organizace. 

 

4) Hrozby 

Posledním prvkem analýzy SWOT jsou hrozby – to zahrnuje všechny faktory, které představují potenciální riziko pro vaši firmu samotnou nebo ohrožují její možnost dosáhnout úspěchu a růstu. Je důležité pečlivě zhodnotit, které faktory by to mohly být, abyste mohli adekvátně reagovat a plánovat strategie pro jejich zvládnutí. Některé z těchto hrozeb mohou zahrnovat: 

 • Vznikající konkurenci, která může ohrozit vaši pozici na trhu. 
 • Proměny v regulačním prostředí, které by mohly ovlivnit vaši podnikatelskou činnost. 
 • Negativní publicita. 
 • Změny v postojích zákazníků k vašim produktům nebo službám, což by mohlo ovlivnit poptávku. 

 

Nejdříve definujte své cíle 

Než začnete shromažďovat data z různých zdrojů zúčastněných stran (zaměstnanci, zákazníci, partneři apod.), je klíčové jasně definovat cíle a rozsah vaší SWOT analýzy. Zamyslete se nad tím, jaké klíčové otázky chcete touto analýzou zodpovědět, a identifikujte hlavní oblasti, na které chcete klást důraz. Dále si promyslete, jak plánujete využít výsledky této analýzy pro formování vašich strategií a rozhodování. Koncepce jasných a konkrétních cílů vám pomůže lépe se soustředit na průzkum, metody a kritéria. 

 

Zvolte zdroje dat 

V závislosti na vašich cílech a rozsahu budete možná muset získat data z různých zdrojů, které zahrnují různé zainteresované strany. K tomuto účelu můžete využít následující metody: 

 • Zpětná vazba od zákazníků: Zákazníci mohou poskytnout cennou zpětnou vazbu prostřednictvím průzkumů, rozhovorů, recenzí nebo sociálních sítí. Tyto informace vám pomohou lépe porozumět jejich potřebám a preferencím. 
 • Názory zaměstnanců: Interní zaměstnanci mohou poskytnout důležitý náhled na procesy, kulturu, zdroje, schopnosti a výzvy ve vaší organizaci. Získat zpětnou vazbu můžete skrze průzkumy, rozhovory apod. 
 • Spolupráce s partnery: Partneři mohou sdílet informace o spolupráci a dohodách prostřednictvím schůzek a zpráv. Tato spolupráce může poskytnout nové relevantní poznatky týkající se vašeho podnikání. 
 • Analýza konkurence: Získání informací o postavení na trhu a konkurenční diferenciaci je možné prostřednictvím sekundárního výzkumu, benchmarkingu nebo konkurenční analýzy. To vám pomůže lépe pochopit konkurenční prostředí. 
 • Odborné názory: Odborníci z oboru mohou zmínit důležité trendy a prognózy pro vaše odvětví. Tyto informace lze získat ze zpráv, publikací, blogů, podcastů, nebo webových seminářů apod. 

Důkladný sběr informací z těchto různých zdrojů vám umožní lépe se informovaně rozhodovat a plánovat na základě komplexního pohledu na váš podnik a trh. 

Tip: Přečtěte si náš článek Jak na benchmarking v praxi

 

Využijte vhodné metody sběru dat 

Pro efektivní shromažďování a analýzu dat je důležité zvolit metody, které odpovídají zdrojům dat. Zde jsou některé možnosti: 

 • Dotazníky: Kvantitativní metoda využívající strukturované otázky k měření spokojenosti zákazníků, angažovanosti zaměstnanců nebo podílu na trhu na základě velkého vzorku respondentů. 
 • Rozhovory: Kvalitativní metoda pracující s otevřenými otázkami, které jsou kladeny malému vzorku respondentů. Rozhovory umožňují zkoumat potřeby zákazníků, motivace zaměstnanců nebo očekávání partnerů. 
 • Skupinová setkání: Další kvalitativní metoda, kdy se ve skupinových diskuzích generují nápady, názory a zpětná vazba k určitému tématu nebo problému. 
 • Sekundární výzkum: Metoda, která využívá existujících dat z externích zdrojů, jako jsou zprávy, publikace, webové stránky nebo databáze. Tento typ výzkumu umožňuje získat informace o trendech v odvětví, profilech konkurence nebo tržních příležitostech. 
 • Benchmarking: Metoda srovnávání a hodnocení, která identifikuje rozdíly, síly, slabiny nebo osvědčené postupy mezi podobnými organizacemi nebo projekty. 

Vybrání správných metod pro sběr dat je klíčové pro získání relevantních a kvalitních informací pro vaši SWOT analýzu. 

 

Analýza a syntéza vašich dat 

Po shromáždění informací od různých zainteresovaných stran je nyní čas přejít k praktickému kroku: vytvoření SWOT matice. Následovat by měly tyto kroky: 

 • Vizualizace dat: Použijte grafy a tabulky pro zobrazení vašich dat. To vám pomůže identifikovat klíčové vzory a trendy, které by mohly ovlivnit vaši organizaci. 
 • Interpretace dat: Na základě vizualizovaných dat vyvoďte závěry. Například pokud vidíte vzestupný trend v prodeji, mohl by to být indikátor silné stránky. 
 • Syntéza dat: Na základě interpretace dat navrhněte konkrétní akční plány. Tyto plány by měly adresovat vaše silné stránky, slabé stránky, příležitosti a hrozby. 
 • Vytvoření SWOT matice: Nakonec použijte všechny shromážděné informace k vytvoření SWOT matice. Tato matice by měla graficky zobrazovat všechny čtyři aspekty (silné stránky, slabé stránky, příležitosti, hrozby) a spojit je s vašimi akčními plány. Každý aspekt SWOT matice by měl být spojený s jedním nebo více akčními plány. Například pokud je jednou z vašich silných stránek vysoká kvalita produktu, akční plán by mohl zahrnovat marketingovou kampaň, která tuto silnou stránku zdůrazní. Pokud je jednou z hrozeb nový konkurent na trhu, akční plán by mohl zahrnovat výzkum konkurence a vývoj nových funkcí produktu. )

Tímto způsobem nejenže provedete analýzu a syntézu dat, ale také získáte konkrétní plán, jak využít výsledky SWOT analýzy pro dosažení cílů vaší organizace. 

 

Ověřte a potvrďte spolehlivost vašich informací 

Pro dosažení vysoce kvalitní SWOT analýzy je nezbytné věnovat pozornost ověřování a potvrzování spolehlivosti vašich dat. Tato fáze je klíčovým krokem, který zajistí, že vaše analýza bude založena na relevantních a pravdivých údajích.  

 1. Existuje několik kritérií a metod, které můžete využít. Jednou z nich je kontrola kvality dat, která zahrnuje pečlivé zkoumání přesnosti, úplnosti, konzistence, spolehlivosti a platnosti vašich informací. Tento proces vám umožní identifikovat a následně zlepšit případné nedostatky v datové kvalitě, což je klíčové pro získání spolehlivých výstupů. 
 2. Další technika, kterou můžete využít, je datová triangulace. Tato metoda zahrnuje ověření vašich údajů z různých úhlů pohledu, přičemž se opíráte o více zdrojů a metod. Tímto způsobem získáte komplexní a spolehlivý soubor dat, což podpoří objektivitu a důvěryhodnost vaší analýzy. 
 3. Nakonec – aby byla vaše analýza co nejkomplexnější a nejpřesnější – můžete využít další zpětnou vazbu na finálně nashromážděné informace od ostatních zúčastněných stran. To vám umožní reflektovat data, prověřit je v praxi a případně je dále doladit. Zajistíte tak, že výsledky vaší SWOT analýzy budou věrohodné a schopné reálně odrážet stav a perspektivy vašeho podnikání či projektu. 

 

SWOT analýza v IT: Návod na efektivní hodnocení a plánování 

V kontextu IT se tato metoda často používá k analýze softwarových projektů, infrastruktury nebo celkové IT strategie. Silné stránky mohou zahrnovat technologický progres, zkušený tým nebo robustní architekturu, zatímco slabé stránky by mohly zahrnovat nedostatečné zdroje, zastaralé technologie nebo bezpečnostní mezery. 

Příležitosti a hrozby jsou vnější faktory, které mohou ovlivnit úspěch IT projektu. Příležitosti mohou zahrnovat nové trhy, technologické inovace nebo legislativní změny, které podporují růst. Hrozbami by mohly být konkurence, kybernetické útoky nebo negativní změny v regulačním prostředí.  

V praxi se SWOT analýza v IT často provádí v rámci plánovacích schůzek, brainstormingových meetingů nebo jako součást širšího hodnocení projektu. Výsledky analýzy se obvykle dokumentují a používají jako vodítko pro strategické rozhodování, prioritizaci úkolů a minimalizaci rizik. 

 

Jak by mohla vypadat SWOT analýza pro konkrétní společnost?  

Pro příklad z praxe si uvedeme mini analýzu naší společnosti Algotech. Pokusíme se identifikovat své silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby. Jelikož se specializujeme na poskytování komplexních IT služeb, může taková analýza (pokud by byla rozsáhlá) poskytnout cenné informace pro strategické plánování a rozhodování.  

Silné stránky  

 • Více než 25 let zkušeností: Dlouholetá přítomnost na trhu znamená spoustu zkušeností a důvěryhodnosti. 
 • Široká škála služeb: Nabídka komplexních IT služeb od cloudových řešení až po kybernetickou bezpečnost. 
 • Přizpůsobivost: Služby a produkty přizpůsobené potřebám zákazníků. 
 • Spokojení zákazníci: Máme více než 500 spokojených zákazníků. 
 • Vlastní datové centrum: Možnost bezpečného ukládání dat ve 3 nezávislých fyzických lokalitách. 

Slabé stránky  

 • Specializace: Věnujeme se mnoha oblastem, což by čistě teoreticky mohlo vést k menšímu zaměření na konkrétní specializace. 
 • Komplexnost služeb: Široká škála služeb může být pro některé potenciální zákazníky matoucí. 

Příležitosti  

 • Růst v oblasti kybernetické bezpečnosti: S rostoucím počtem kybernetických útoků je poptávka po bezpečnostních řešeních stále vyšší. 
 • Cloudové služby: Postupný přesun firem do cloudu nám může přinést nové zákazníky. 
 • NIS2 a regulace: Firmy budou potřebovat pomoc s dodržováním nových a stávajících regulací. 

Hrozby  

 • Konkurence: Rychlý rozvoj IT sektoru znamená stále větší konkurenci. 
 • Technologické změny: Neustálé změny v technologiích vyžadují časté aktualizace a investice. 
 • Ekonomická nestabilita: Vliv ekonomických faktorů na IT sektor. 
 • Legislativní riziko: Změny v zákonodárství, zejména v oblastech ochrany dat a kybernetické bezpečnosti, mohou představovat riziko pro provoz datových center a dalších IT infrastruktur. 

 

SWOT analýza může opravdu pomoci vašemu podnikání 

SWOT analýza je klíčovým nástrojem pro každou firmu, která chce porozumět svému postavení na trhu a identifikovat oblasti pro růst a zlepšení. Jak jsme vám ukázali, tento proces není jen sestavení SWOT matice, ale také důkladný sběr a analýza dat. V dnešní turbulentní době je důležité být o krok napřed před konkurencí a SWOT analýza je jedním z nástrojů, který vám v tom může pomoci. 

Identifikovali jste díky SWOT analýze, že mezi vaše slabé stránky patří problém s IT? Neváhejte nás kontaktovat prostřednictvím našeho kontaktního formuláře. Jsme zde, abychom vám pomohli dosáhnout vašich podnikatelských cílů. 

 

Rozviňte naplno potenciál vašeho IT ještě dnes
Volbou "Odeslat" beru na vědomí zásady zpracování osobních údajů.
MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT

Podobné články

Najdeme řešení i pro vás
KONTAKT

Kontaktujte nás

Máte zájem o vyzkoušení našich služeb nebo konzultaci? Zanechte nám na sebe kontakt, ozveme se vám do 3 hodin.
- Ozveme se vám do 3 hodin
- Non-stop podpora v češtině i angličtině
- Předběžnou nabídku máte do týdne
- Garance dostupnosti dat 99,99 %
Zavolejte nám
Nechcete čekat na odpověď?
Zavolejte nám na číslo
+420 225 006 555
Volbou "Odeslat" beru na vědomí zásady zpracování osobních údajů.